Βαλκανικές Χώρες

Αλβανία 
15.29/04,  18/06,   15/07,  5.19/08,  10.24/09

Δείτε τις εκδρομές μας…

Ρουμανία 
14.15.26/04,  31/05

Δείτε τις εκδρομές μας…

Βουλγαρία 
29/04,   18/06,   15/7,   
05.19/08,   10.24/09

Δείτε τις εκδρομές μας…

Δαλματικές Ακτές
13.15.18.20/04,   01.26/06,   24.31/07, 7.14.21.28/08,    04.11/09, 

Δείτε τις εκδρομές μας…