Βαλκανικές Χώρες

Βουλγαρία
6.13.14.28.29/04, 25/05

Δείτε τις εκδρομές μας…

Βυζαντινή Οχρίδα
 14/04

Δείτε τις εκδρομές μας…

Δαλματικές Ακτές
13.14.17.28.29/04,  5.22.27.28/05,  3.4.5- 17.18.25.26/06,  9.16.23.30/07,  6.13.20/08 

Δείτε τις εκδρομές μας…

Ρουμανία
13.14.22.28.29/04,   20/05, 1.3.17.24/06,  11/08,    16/09,   24.26/10

Δείτε τις εκδρομές μας…